Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της Κύπρου 2021 – 2050
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της Κύπρου 2021 – 2050
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13.25.002.019.006
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της Κύπρου 2021 – 2050. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Στρατηγικής για την Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της Κύπρου που καλύπτει την περίοδο 2001- 2025, ο οποίος εντάσσεται στην κατηγορία διαχείριση φυσικών πηγών ή υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης (Natural resources management or conservation strategy planning services)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90712400-Διαχείριση φυσικών πηγών ή υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
130.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/09/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/08/2019 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/09/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/07/2019 09:46
Ημερομηνία ανάθεσης: