Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.8/2019 για προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή FeCl2/FeCl3)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.8/2019 για προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου (FeCl2 ή FeCl2/FeCl3)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 1200 τόνων ± 30 τοις εκατόν διαλύματος Χλωριούχου Σιδήρου (FeCl2 ή FeCl2/FeCl3) για περίοδο 24 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές) για προμήθεια επιπρόσθετων 600 τόνων ± 30 τοις εκατόν, με σκοπό τη χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
24312122-Χλωριούχος σίδηρος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
596.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/10/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/10/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
FERI-TRI ΑΒΕΕ 24312122 N/A EUR 397.800,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Chimi Art (Cyprus) Ltd Όχι N/A EUR 256.800,00
FERI-TRI ΑΒΕΕ Ναι N/A EUR 204.000,00