Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΠΚΥ2019/ΑΑ4/005-Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
ΑΠΚΥ2019/ΑΑ4/005-Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΑΠΚΥ2019/ΑΑ4/005
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά υπηρεσιών ενός (1) Συμβούλου και ενός (1) κλινικού Ψυχολόγου για υποστήριξη γραφείου Ψυχολογικής στήριξης φοιτητών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών (από Οκτώβριο 2019 μέχρι Σεπτέμβρη 2020)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
85300000-Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
10.650
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/09/2019 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/09/2019 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/09/2019 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/09/2019 13:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/12/2019 12:41