Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για Αγορά Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για Συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR), ΕΕ 2016/679
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Διαγωνισμός για Αγορά Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για Συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR), ΕΕ 2016/679
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Τ.Υ. 13/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για Αγορά Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για Συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR), ΕΕ 2016/679
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Νομικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79111000-Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
79100000-Νομικές υπηρεσίες
79140000-Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
22.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/10/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/09/2019 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/10/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/09/2019 13:11
Ημερομηνία ανάθεσης: