Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για την ταυτοποίησης βακτηριδίων και μυκήτων, συμπεριλαμβανομένων και υφομυκήτων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού τεχνολογίας Maldi-Tof
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για την ταυτοποίησης βακτηριδίων και μυκήτων, συμπεριλαμβανομένων και υφομυκήτων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού τεχνολογίας Maldi-Tof
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για την ταυτοποίησης βακτηριδίων και μυκήτων, συμπεριλαμβανομένων και υφομυκήτων με την παροχή συνοδού εξοπλισμού τεχνολογίας Maldi-Tof για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Λευκωσίας, Σ.Υ.91/18
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/12/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/09/2019 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/12/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/09/2019 10:21
Ημερομηνία ανάθεσης: