Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για Μεταφορά δειγμάτων ασκών αίματος και άλλων υλικών μικρού όγκου από και προς το Γ.Ν Λευκωσίας και ΝΑΜ ΙΙΙ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για Μεταφορά δειγμάτων ασκών αίματος και άλλων υλικών μικρού όγκου από και προς το Γ.Ν Λευκωσίας και ΝΑΜ ΙΙΙ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ 154/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για Μεταφορά δειγμάτων ασκών αίματος και άλλων υλικών μικρού όγκου από και προς το Γ.Ν Λευκωσίας και ΝΑΜ ΙΙΙ. Γ.Τ 154/19
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60161000-Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
132.228
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/10/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/09/2019 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/10/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/09/2019 12:23
Ημερομηνία ανάθεσης: