Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
006/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/10/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/10/2019 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/10/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/09/2019 23:17
Ημερομηνία ανάθεσης: