Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2020 – 30/06/2020 (28/2019)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τίτλος:
Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2020 – 30/06/2020 (28/2019)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
28/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητά προσφορές για την Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα για την περίοδο 01/01/2020 – 30/06/2020. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Tρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
15710000-Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
110.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/12/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/11/2019 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/12/2019 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/11/2019 15:23
Ημερομηνία ανάθεσης: