Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων και Ουρολογικών αναλωσίμων. Σ.Υ.69/19
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων και Ουρολογικών αναλωσίμων. Σ.Υ.69/19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Y.Y.13.25.013.072
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων και Ουρολογικών αναλωσίμων. Σ.Υ.69/19
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
503.130
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/02/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/12/2019 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/02/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
11
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5)
ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)
ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7)
ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8)
ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9)
ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10)
ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11)
ΕΙΔΟΣ 11
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
11
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/11/2019 11:27
Ημερομηνία ανάθεσης: