Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 19.109.ΣΣ.ΗΜΥ - Προμήθεια Ηλίου για το Μαγνητικό Τομογράφο, κατασκευής Siemens, τύπου Symphony Maestro 1.5t στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 19.109.ΣΣ.ΗΜΥ - Προμήθεια Ηλίου για το Μαγνητικό Τομογράφο, κατασκευής Siemens, τύπου Symphony Maestro 1.5t στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
19.109.ΣΣ.ΗΜΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Ηλίου για το Μαγνητικό Τομογράφο, κατασκευής Siemens, τύπου Symphony Maestro 1.5t στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για 2 χρόνια
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24000000-Χημικά προϊόντα
24100000-Αέρια
24110000-Βιομηχανικά αέρια
24111300-Ήλιο
33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
33100000-Ιατρικές συσκευές
33150000-Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας
33190000-Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
48.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/12/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/12/2019 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/12/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/12/2019 13:16
Ημερομηνία ανάθεσης: