Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων για τη Β' Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων της Λάρνακας-κατασκευή ομβρίων οδός Ίσσου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Εκτέλεση κατασκευαστικών έργων για τη Β' Φάση του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων της Λάρνακας-κατασκευή ομβρίων οδός Ίσσου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το συμβόλαιο αφορά την κατασκευή περίπου 175 μέτρα αγωγούς ομβρίων υδάτων διαμέτρου Φ1000mm, την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και την κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων διαμέτρου Φ160mm.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
165.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/02/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/01/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/02/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/01/2020 14:50
Ημερομηνία ανάθεσης:
11/06/2020 10:41