Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΔ 04-12
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η σύμβαση χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα: Τμήμα Α: Προμήθεια πλαστικών φακέλων ασφαλείας και Τμήμα Β: Προμήθεια αυτοκόλλητων μεμβρανών για σκοπούς εξετάσεων. Η προμήθεια απαιτεί τύπωμα και χάραξη των μεμβρανών με βάση οδηγιών της ΑΑ.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30190000-Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες
30192800-Αυτοκόλλητες ετικέτες
30199410-Αυτοκόλλητο χαρτί
30199230-Φάκελοι
30199700-Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα
30199712-Τυπωμένοι φάκελοι χωρίς διαφανή θυρίδα
30199710-Τυπωμένοι φάκελοι
30199760-Ετικέτες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
9.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/01/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/01/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/01/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΦΑΚΕΛΛΟΙ
Όνομα τμήματος(2)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/01/2020 12:40
Ημερομηνία ανάθεσης: