Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΝ ΝΑΜ ΙΙΙ ΚΑΙ ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΝ ΝΑΜ ΙΙΙ ΚΑΙ ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Y 56/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΝ ΝΑΜ ΙΙΙ ΚΑΙ ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
761.260,5
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/03/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/02/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/03/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
29
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5)
ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)
ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7)
ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8)
ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9)
ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10)
ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11)
ΕΙΔΟΣ 11
Όνομα τμήματος(12)
ΕΙΔΟΣ 12
Όνομα τμήματος(13)
ΕΙΔΟΣ 13
Όνομα τμήματος(14)
ΕΙΔΟΣ 14
Όνομα τμήματος(15)
ΕΙΔΟΣ 15
Όνομα τμήματος(16)
ΕΙΔΟΣ 16
Όνομα τμήματος(17)
ΕΙΔΟΣ 17
Όνομα τμήματος(18)
ΕΙΔΟΣ 18
Όνομα τμήματος(19)
ΕΙΔΟΣ 19
Όνομα τμήματος(20)
ΕΙΔΟΣ 20
Όνομα τμήματος(21)
ΕΙΔΟΣ 21
Όνομα τμήματος(22)
ΕΙΔΟΣ 22
Όνομα τμήματος(23)
ΕΙΔΟΣ 23
Όνομα τμήματος(24)
ΕΙΔΟΣ 24
Όνομα τμήματος(25)
ΕΙΔΟΣ 25
Όνομα τμήματος(26)
ΕΙΔΟΣ 26
Όνομα τμήματος(27)
ΕΙΔΟΣ 27
Όνομα τμήματος(28)
ΕΙΔΟΣ 28
Όνομα τμήματος(29)
ΕΙΔΟΣ 29
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
29
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/01/2020 15:18
Ημερομηνία ανάθεσης: