Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τη λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού Σταθμού και Αντλιοστασίων.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τη λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού Σταθμού και Αντλιοστασίων.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την παρακολούθηση, έλεγχο, συντήρηση και επιδιόρθωση του ηλεκτρολογιικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Βιολογικής Επεξεργασίας και των Αντλιοστασίων του ΣΑΛ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης προσωπικού
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71334000-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
90481000-Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90492000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων
71314100-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
18.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
31/01/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/01/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
31/01/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/01/2020 15:04
Ημερομηνία ανάθεσης: