Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ε.Δ.ΛΑΡ 019/2020 Προσφορά για αφαίρεση, μεταφορά, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κοινότητα Αθηαίνου της Επαρχίας Λάρνακας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τίτλος:
Ε.Δ.ΛΑΡ 019/2020 Προσφορά για αφαίρεση, μεταφορά, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κοινότητα Αθηαίνου της Επαρχίας Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
H Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ζητά προσφορές για την «Προσφορά για αφαίρεση, μεταφορά, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κοινότητα Αθηαίνου της Επαρχίας Λάρνακας» Ε.Δ.ΛΑΡ 019/2020. Το υπολογιζόμενο κόστος σύμβασης ανέρχεται στις €96.100,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των Εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του Διαγωνισμού στο Σύστημα www.eprocurement.gov.cy. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, σύμφωνα με τους όρους Διαγωνισμού όχι αργότερα από τις 09:00π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45230000-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
96.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/02/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/01/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/02/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/01/2020 11:42
Ημερομηνία ανάθεσης: