Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Υλισμικού και Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού και Ιατρικών Εκθέσεων Ακτινολογικών Τμημάτων Γ.Τ. 05/20
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Υλισμικού και Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού και Ιατρικών Εκθέσεων Ακτινολογικών Τμημάτων Γ.Τ. 05/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Υ.Υ.13.25.008.001.086
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Υλισμικού και Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού και Ιατρικών Εκθέσεων Ακτινολογικών Τμημάτων Γ.Τ. 05/20
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33124100-Συσκευές διαγνωστικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
135.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/02/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/02/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/02/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)
Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)
Είδος 3
Όνομα τμήματος(4)
Είδος 4
Όνομα τμήματος(5)
Είδος 5
Όνομα τμήματος(6)
Είδος 6
Όνομα τμήματος(7)
Είδος 7
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/01/2020 13:49
Ημερομηνία ανάθεσης: