Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 01/2020 ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Τίτλος:
01/2020 ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
01/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού ζητά προσφορές για " Σημείο Θέας Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαβασού» Αρ. Προσφοράς 01/2020.Το υπολογιζόμενο κόστος σύμβασης ανέρχεται στις €15.000 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των Εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του Διαγωνισμού στο Σύστημα www.eprocurement.gov.cy. Οι προσφορές θα υποβληθούν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαβασού, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 59, ΤΚ 7733 Καλαβασός, σύμφωνα με τους όρους Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: «Σημείο Θέας Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαβασού » Αρ. Διαγωνισμού: 01/2020, όχι αργότερα από τις 12:00π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/02/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/01/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/02/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/01/2020 14:48
Ημερομηνία ανάθεσης: