Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Τίτλος:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45223100-Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών
45223110-Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών
45261213-Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής
45421140-Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα
45421160-Τοποθέτηση μεταλλικών προσαρτημάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
795.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/02/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
28/01/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/02/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/01/2020 16:38
Ημερομηνία ανάθεσης: