Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 04/2020 για Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 04/2020 για Αγορά Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
04/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για 3 έτη.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες λογιστικής, ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
79212200-Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
55.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/02/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/02/2020 11:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
APC AUDIT TAX ADVISORY LTD 79212200 N/A EUR 35.739,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
APC AUDIT TAX ADVISORY LTD Ναι N/A EUR 35.739,00
BAKER TILLY KLITOU Όχι N/A EUR 39.940,00
ERNST AND YOUNG CYPRUS LIMITED Όχι N/A EUR 46.500,00
KANARIS DEMETRIADES AND ASSOCIATES Όχι N/A EUR 39.000,00
K AND P KYPRIANIDES AND ASSOCIATES LTD Όχι N/A EUR 46.800,00
KPMG Limited Όχι N/A EUR 41.247,00
NEXIA POYIADJIS Όχι N/A EUR 44.982,00