Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Τίτλος:
Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13.25.03.2020.1
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας για το Γενικό Χημείο του Κράτους
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/03/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/03/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/03/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/02/2020 12:24
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/08/2020 12:42