Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την προμήθεια Βελόνων Συμβατών με Στυλό για Έκχυση Ινσουλίνης και Σκαρφιστήρων για Γλυκαιμικό Αυτοέλεγχο
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την προμήθεια Βελόνων Συμβατών με Στυλό για Έκχυση Ινσουλίνης και Σκαρφιστήρων για Γλυκαιμικό Αυτοέλεγχο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Υ.52/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την προμήθεια Βελόνων Συμβατών με Στυλό για Έκχυση Ινσουλίνης και Σκαρφιστήρων για Γλυκαιμικό Αυτοέλεγχο
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
810.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/03/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/02/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/03/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Βελόνα για χρήση σε στυλό για έκχυση ινσουλίνης (Pen-needle) με δύο άκρα (cartridge point, patient point)
Όνομα τμήματος(2)
Σκαρφιστήρας για γλυκαιμικό αυτοέλεγχο (Lancet)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/02/2020 13:26
Ημερομηνία ανάθεσης: