Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Μεταφορά διδακτικών βιβλίων από και προς την Ελλάδα
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Μεταφορά διδακτικών βιβλίων από και προς την Ελλάδα
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΑΠ 03/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η υπηρεσίες περιλαμβάνουν: (α) την παραλαβή και φόρτωση των σχολικών βιβλίων από τις Αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στη Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 193 00 Αττικής. (β) τη μεταφορά τους ατμοπλοϊκώς στην Κύπρο και (γ) τη μεταφορά και παράδοση στις Αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη Λευκωσία, Άρεως 18, 2234 Λατσιά.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60600000-Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
35.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/02/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/02/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/02/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/02/2020 14:37
Ημερομηνία ανάθεσης: