Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για προμήθεια χημικού διαλύματος Τριχλωριούχου Σιδήρου στο Βιολογικό Σταθμό Σ.Α.ΠΑ στην Αχέλεια
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Τίτλος:
Προσφορά για προμήθεια χημικού διαλύματος Τριχλωριούχου Σιδήρου στο Βιολογικό Σταθμό Σ.Α.ΠΑ στην Αχέλεια
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για προμήθεια χημικού διαλύματος Τριχλωριούχου Σιδήρου στο Βιολογικό Σταθμό Σ.Α.ΠΑ στην Αχέλεια
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24312122-Χλωριούχος σίδηρος
24962000-Χημικά επεξεργασίας νερού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
16.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/03/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/02/2020 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/03/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/02/2020 09:52
Ημερομηνία ανάθεσης: