Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Αγλαντζιάς
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση και διαχείριση των εργασιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς. Οι εργασίες αυτές αφορούν την παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσώστη/Επόπτη Ασφαλείας (2 άτομα), Ταμία και Καθαριστή. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου (Ν.55(Ι)/1992) όπως έχει τροποποιηθεί. Το πρόγραμμα απασχόλησης θα καλύπτει τις ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς για όλες τις ημέρες της εβδομάδας για την περίοδο μεταξύ 18/05/2020 και 8/09/2020, και θα περιλαμβάνει τις Κυριακές και Δημόσιες Αργίες. Οι ώρες λειτουργίας του Κολυμβητηρίου είναι από τις 08:00 μέχρι τις 19:00 καθημερινά. Ορισμένες υπηρεσίες (καθαριότητας) είναι δυνατό να αρχίζουν εργασία από τις 07:00 και να τελειώνουν μετά τις 19:00.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92600000-Αθλητικές υπηρεσίες
79941000-Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
35.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/05/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
30/04/2020 15:15
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/05/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/04/2020 17:30
Ημερομηνία ανάθεσης: