Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ασφαλιστική κάλυψη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Ασφαλιστική κάλυψη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η αγορά υπηρεσιών για το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης 12 επιπλέον μηνών, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66000000-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
194.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/06/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/06/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Β. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Όνομα τμήματος(2)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Όνομα τμήματος(3)
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όνομα τμήματος(4)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Όνομα τμήματος(5)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Όνομα τμήματος(6)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όνομα τμήματος(7)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/05/2020 13:48
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/07/2020 10:56