Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΡ. ΠΡ. 109/2020 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος:
ΑΡ. ΠΡ. 109/2020 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
109/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΘΕΜΑ: Προσφορά για τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών καλύψεων: Α. Ασφάλιση Πυρός και Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Fire and Special Perils) των Κτιρίων, Γενικού Περιεχομένου, Μηχανημάτων, Αποθεμάτων και Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου σε ανοικτούς χώρους Α1. Προαιρετικές Επεκτάσεις Ασφάλισης Πυρός Β. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks) για Έργα Τέχνης και Παλαιά Βιβλία Γ. Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων Δ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτου (Public Liability) E. Ασφάλιση Χρημάτων (Money Policy) ΣΤ. Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/08/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/08/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/08/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/08/2020 09:43
Ημερομηνία ανάθεσης: