Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΤΔ 68/2020 Διαγωνισμός για τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου με 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δασών
Τίτλος:
ΤΔ 68/2020 Διαγωνισμός για τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου με 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΔ 68/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΤΔ 68/2020 Η εργασία αφορά τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου στα όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς και περιλαμβάνει την προμήθεια, επίστρωση, ράντισμα και συμπίεση 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας, που εντάσσεται στην κατηγορία 45262210-6 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45262210-Εργασίες θεμελιώσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
01/09/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
01/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/08/2020 14:33
Ημερομηνία ανάθεσης: