Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια χημικών διαλυμάτων για τον καθαρισμό των μεμβρανών
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Προμήθεια χημικών διαλυμάτων για τον καθαρισμό των μεμβρανών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 14/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια διαλύματος Κιτρικού Οξέος 50 της εκατόν και διαλύματος Καυστικής Σόδας 50 της εκατόν για τον καθαρισμό των μεμβρανών στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24300000-Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες
24310000-Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
24311521-Καυστική σόδα
24311000-Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις
24323200-Καρβοξυλικά οξέα
24311520-Υδροξείδιο του νατρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
22.350
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/09/2020 13:54
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/11/2020 10:36