Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά Υπηρεσιών ενός Χημικού για τις ανάγκες του ΣΑΛ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Αγορά Υπηρεσιών ενός Χημικού για τις ανάγκες του ΣΑΛ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 15/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 4.1 του μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης προσωπικού
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71610000-Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων σύνθεσης και καθαρότητας
71620000-Υπηρεσίες αναλύσεων
71900000-Εργαστηριακές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/09/2020 11:53
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/11/2020 11:24