Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Η προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών και αναδευτήρων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Η προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών και αναδευτήρων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 13/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
όπως καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42122130-Αντλίες νερού
42122220-Αντλίες αποχέτευσης
42124000-Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων
42124200-Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
205.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/10/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Εξαρτήματα αντλιών & αναδευτήρων XYLEM, FLYGT
Όνομα τμήματος(2)
Εξαρτήματα αντλιών XYLEM /VOGEL/LOWARA
Όνομα τμήματος(3)
Εξαρτήματα αντλιών WILO
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/09/2020 12:50
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/02/2021 15:04