Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Implementation, Operation and Maintenance of a LoRaWAN Network for the Municipality of Pafos
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Implementation, Operation and Maintenance of a LoRaWAN Network for the Municipality of Pafos
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
50/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Implementation, Operation and Maintenance of a LoRaWAN Network for the Municipality of Pafos
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
32400000-Δίκτυα
32418000-Ραδιοδίκτυο
32424000-Υποδομή δικτύου
32510000-Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας
48210000-Πακέτα λογισμικού δικτύωσης
48219100-Πακέτα λογισμικού πύλης
48821000-Εξυπηρετητές δικτύου
50312300-Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
72212210-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης
72315000-Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης
72511000-Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου
72720000-Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
720.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/01/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/01/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/10/2020 13:55
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/06/2021 13:03