Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου (Συμβόλαιο Ε17.Γ)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου (Συμβόλαιο Ε17.Γ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων, τα οποία χωροθετούνται στην κοινότητα Πύργου της Λεμεσού (αντλιοστάσια PS1 και PS2), συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς. Διάρκεια εκτλέσης της σύμβασης είναι 15 μήνες για τη μελέτη και την κατασκευή και 5 χρόνια για τη λειτουργία και συντήρηση με δικαίωμα ανανέωσης της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης για ακόμα 5 χρόνια.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232152-Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια
45232423-Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων
45232431-Αντλιοστάσιο λυμάτων
43134100-Βυθιζόμενες αντλίες
45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.220.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/02/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/11/2020 08:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
29/09/2021 08:36