Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
73/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι)
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
195.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
27/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/11/2020 13:46
Ημερομηνία ανάθεσης: