Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Άμυνας
Τίτλος:
Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ 30Β2, με αριθμό ΔΙΔΜ/22/2019.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 173(Ι)/2011 - Άμυνας και Ασφάλειας (2009/81/EC Defence)
Διαδικασία:
Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
19511000-Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ
34320000-Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34913000-Διάφορα ανταλλακτικά
35400000-Στρατιωτικά οχήματα και μέρη αυτών
35421000-Μηχανικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/01/2021 09:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/12/2020 23:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/01/2021 10:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/11/2020 13:55
Ημερομηνία ανάθεσης: