Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδών ρουχισμού εργασίας και ειδών ατομικής προστασίας.(95/2020)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:
Προμήθεια ειδών ρουχισμού εργασίας και ειδών ατομικής προστασίας.(95/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
95/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια ειδών ρουχισμού εργασίας και ειδών ατομικής προστασίας.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
18100000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18130000-Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18810000-Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων
18831000-Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη
35113400-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
107.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Υποδήματα ασφαλείας
Όνομα τμήματος(2)
Ρουχισμός εργασίας
Όνομα τμήματος(3)
Μέσα ατομικής προστασίας
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/11/2020 09:11
Ημερομηνία ανάθεσης: