Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: «Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Χοιροκοιτίας»
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ
Τίτλος:
«Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Χοιροκοιτίας»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Χοιροκοιτίας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
22.750
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/01/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/12/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/01/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/11/2020 09:31
Ημερομηνία ανάθεσης: