Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Υγειονομικών Επιθεωρητών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού. (97/2020)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Υγειονομικών Επιθεωρητών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού. (97/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
97/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Υγειονομικών Επιθεωρητών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
85100000-Υγειονομικές υπηρεσίες
85140000-Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες
85147000-Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
21/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Υγειονομικός Επιθεωρητής 1
Όνομα τμήματος(2)
Υγειονομικός Επιθεωρητής 2
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/11/2020 12:47
Ημερομηνία ανάθεσης: