Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Human Normal Immunoglobulin αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ 64/2020 (OAY)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Human Normal Immunoglobulin αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ 64/2020 (OAY)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.98 αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ 64/2020 (OAY)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για την προμήθεια Human Normal Immunoglobulin αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ 64/2020 (OAY)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33651520-Ανοσοσφαιρίνες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
6.127.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/01/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/12/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/01/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/11/2020 13:44
Ημερομηνία ανάθεσης: