Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για«Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμου 34/2020
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Αθηένου
Τίτλος:
Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για«Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμου 34/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
34/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για«Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμου 34/2020
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66516500-Υπηρεσίες ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.880
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/11/2020 13:42
Ημερομηνία ανάθεσης: