Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΟΚΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΥ, ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 33/2020).
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Τίτλος:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΟΚΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΥ, ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 33/2020).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
33/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΟΚΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΥ, ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
60000000-Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
97.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/01/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/12/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/01/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2020 11:55
Ημερομηνία ανάθεσης: