Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια πλαστικών βάσεων στήριξης αντιθαμβωτικών με ενσωματωμένο μεταλλικό πρακέτο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τριπλής αυλάκωσης. ΑΡ. ΔΙΑΓ.:Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας)46/2020
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Προμήθεια πλαστικών βάσεων στήριξης αντιθαμβωτικών με ενσωματωμένο μεταλλικό πρακέτο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τριπλής αυλάκωσης. ΑΡ. ΔΙΑΓ.:Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας)46/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 46/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια πλαστικών βάσεων στήριξης αντιθαμβωτικών με ενσωματωμένο μεταλλικό πρακέτο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τριπλής αυλάκωσης.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34928000-Εξοπλισμός οδικού δικτύου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/12/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
08/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/12/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2020 15:12
Ημερομηνία ανάθεσης: