Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για αγορά υπηρεσιών μεταφοράς αφυδατωμένης λάσπης ή/και εσχαρισμάτων με Σκιπ από τη Βιολογική Μονάδα και τα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Τίτλος:
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών μεταφοράς αφυδατωμένης λάσπης ή/και εσχαρισμάτων με Σκιπ από τη Βιολογική Μονάδα και τα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών μεταφοράς αφυδατωμένης λάσπης ή/και εσχαρισμάτων με Σκιπ από τη Βιολογική Μονάδα και τα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90513200-Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων
90513700-Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/02/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
05/02/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/01/2021 13:54
Ημερομηνία ανάθεσης: