Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 5/2021 για την τοποθέτηση Δημοσίων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημοσίων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου του ΣΑΛΑ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 5/2021 για την τοποθέτηση Δημοσίων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημοσίων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου του ΣΑΛΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Συμβόλαιο αφορά εργασίες για την τoπoθέτηση Δημόσιωv Αγωγώv Λυμάτων και Ομβρίων, Δημόσιωv Υπovόμωv Οικoδoμής, Δημόσιωv Φρεατίωv και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης και κατασκευών δικτύου εvτός της περιoχής τoυ Συμβoυλίoυ Απoχετεύσεωv Λεμεσoύ – Αμαθoύvτας. Τo Συμβόλαιo προνοεί τηv εκτέλεση των εργασιών υπό μoρφή τρέχoυσας εργασίας (running contract). Οι εργασίες δηλαδή θα εκτελoύvται αvάλoγα με τις αvάγκες τoυ Συμβoυλίoυ και με βάση σχετικές oδηγίες πoυ θα δίδovται από καιρού εις καιρόν από τov Μηχαvικό τoυ ΣΑΛΑ κατά τηv διάρκεια τoυ Συμβoλαίoυ. Υπάρχει περίπτωση για κάποιες χρovικές περιόδoυς κατά την διάρκεια της ισχύος τoυ Συμβoλαίoυ, vα μηv υπάρχoυv εργασίες προς εκτέλεση για τov Εργoλάβo. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία "Τεχνικά Έργα" στην Γ΄Τάξη, όπου οι όροι "Κατηγορία" και "Τάξη" έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και τεχνικών Έργων Νόμος.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232130-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
45232400-Έργα κατασκευής αποχετεύσεων
45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.847.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/06/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/05/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/04/2021 15:11
Ημερομηνία ανάθεσης:
22/10/2021 09:21