Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά υπηρεσιών από ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων) για αξιολόγηση των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων της ΜTEEK του ΥΠΠΑΝ.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών από ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων) για αξιολόγηση των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων της ΜTEEK του ΥΠΠΑΝ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΕΚΤ18/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αγορά υπηρεσιών για Αγορά υπηρεσιών από ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων) για αξιολόγηση 41 διαφορετιά εξειδικευμένων εργαστηρίων των σχολικών μονάδων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με προϋπολογιζόμενο ποσό ανά εργαστήριο €3,000.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας, πλην των υπηρεσιών προς χρηματαποστολές
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71317200-Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
71317210-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
79417000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
123.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/11/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/10/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/11/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/10/2021 12:30
Ημερομηνία ανάθεσης: