Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών αγοραστών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών αγοραστών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΟΑΓ 01/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66515000-Ασφάλεια ζημίας ή απώλειας
66515100-Ασφάλεια πυρός
66515200-Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας
66515400-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ασφάλιση έναντι θεομηνίας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/09/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/09/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/08/2021 09:07
Ημερομηνία ανάθεσης:
03/12/2021 11:39