Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Α/6/2021(Ε))
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
28/10
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Α/6/2021(Ε))
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/6/2021(Ε)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που εντάσσεται στις κατηγορίες 45000000, 71200000, 71300000, 71500000 κατά CPV
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
21.700.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/02/2022 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/02/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/02/2022 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/08/2021 09:48
Ημερομηνία ανάθεσης: