Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου
Τίτλος:
Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προσφορά για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90470000-Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων
90640000-Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων
90641000-Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων
90642000-Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
130.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/09/2021 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/08/2021 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/09/2021 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/07/2021 11:12
Ημερομηνία ανάθεσης: