Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: TY452/2021 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΕ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Άμυνας
Τίτλος:
TY452/2021 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΕ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς στο ΚΑΕ της Αεροπορικής Βάσης "Ανδρέα Παπανδρέου" στην Πάφο
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
31625000-Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς
31625100-Συστήματα πυρανίχνευσης
31625200-Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
22/09/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/08/2021 14:31
Ημερομηνία ανάθεσης: