Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για τη προμήθεια στολών χειρουργείου μιας χρήσης για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.35/21
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για τη προμήθεια στολών χειρουργείου μιας χρήσης για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.35/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Σ.Υ.35/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για τη προμήθεια στολών χειρουργείου μιας χρήσης για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.35/21
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
700.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/09/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/08/2021 22:40
Ημερομηνία ανάθεσης: