Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: TAY 8/2021 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Ιοντικής Χρωματογραφίας (IC) για το Εργαστήριο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Παράρτημα Τερσεφάνου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τίτλος:
TAY 8/2021 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Ιοντικής Χρωματογραφίας (IC) για το Εργαστήριο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Παράρτημα Τερσεφάνου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
TAY 8/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Ιοντικής Χρωματογραφίας (IC) για το Εργαστήριο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Παράρτημα Τερσεφάνου
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38432200-Χρωματογράφοι
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/09/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/09/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/09/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/08/2021 14:56
Ημερομηνία ανάθεσης: